Relay

รายการสินค้าและบริการ

Showing 41–60 of 144 results

Sort By
Show per page

อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสเกิน AKC-03A (Over Current Protection Relay) 

 AKC-03A (Over Current Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสเกิน ด้วยความสามารถในการป้องกันกระแสเกินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้งานต่อร่วมกับ CT-25 (option) ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในระบบป้องกันโรเตอร์ล๊อกของมอเตอร์ในระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระไฟฟ้าในการใช้งานสูงผิดปกติ หรือ การนำไปใช้ตรวจจับกระแสในนิวตรอนสำหรับการทำระบบป้องกันกระแสเกินใน กราวน์ฟอลว์  เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสในเฟสต่ำ AKC-01D (Under Current Protection Relay)

AKC-01D (Under Current Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสในเฟสต่ำ ด้วยความสามารถในการป้องกันกระแสต่ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้งานต่อร่วมกับ CT__/5A ทั่วไปได้ช่วยลดความยุ่งยากในการออกแบบและติดตั้ง ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในระบบป้องกันกระไฟฟ้าในการใช้งานต่ำผิดปกติ เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสในเฟสต่ำ AKC-03D (Under Current Protection Relay) 

รายละเอียด: AKC-03D (Under Current Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสในเฟสต่ำ ด้วยความสามารถในการป้องกันกระแสต่ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้งานต่อร่วมกับ CT-25 (option) ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในระบบป้องกันกระไฟฟ้าในการใช้งานต่ำผิดปกติ เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสในเฟสเกิน AKC-01A (Over Current Protection Relay)

 AKC-01A (Over Current Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสในเฟสเกิน ด้วยความสามารถในการป้องกันกระแสเกิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้งานต่อร่วมกับ CT__/5A ทั่วไปได้ช่วยลดความยุ่งยากในการออกแบบและติดตั้ง ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในระบบป้องกันโรเตอร์ล๊อกของมอเตอร์ในระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระไฟฟ้าในการใช้งานสูงผิดปกติ หรือ การนำไปใช้ตรวจจับกระแสในนิวตรอนสำหรับการทำระบบป้องกันกระแสเกินใน กราวน์ฟอลว์ เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันเฟสเสียหาย MKC-03 (Phase Failure Protection Relay)

MKC-03 (Phase Failure Protection Relay) อุปกรณ์ป้อง กันเฟสเสียหาย สำหรับระบบไฟฟ้า 3Phase-4Wire ที่ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับมอเตอร์ 3 เฟส อันเนื่องมาจากสาเหตุทางด้านเฟสเสียหาย อุปกรณ์สามารถป้องกันปัญหาที่เกิด จากเฟสเสียหายและลำดับเฟสไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดจากระดับแรงดันในแต่ละเฟสที่แตกต่างกัน มากเกินไป

อุปกรณ์ป้องกันเฟสเสียหาย MKC-04 (Phase Failure Protection Relay) 

 MKC-04 (Phase Failure Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันเฟสเสียหาย สำหรับระบบไฟฟ้า 3Phase-3Wire ที่ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับมอเตอร์ 3 เฟส อันเนื่องมาจากสาเหตุทางด้านเฟสเสียหาย อุปกรณ์สามารถป้องกันปัญหาที่เกิด จากเฟสเสียหายและลำดับเฟสไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดจากระดับแรงดันในแต่ละเฟสที่แตกต่างกัน มากเกินไป

อุปกรณ์ป้องกันเฟสเสียหาย MKC-05 (Phase Failure Protection Relay)

MKC-05 (Phase Failure Protection Relay) อุปกรณ์ป้อง กันเฟสเสียหาย สำหรับระบบไฟฟ้า 3Phase-4Wire ที่ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับมอเตอร์ 3 เฟส อันเนื่องมาจากสาเหตุทางด้านเฟสเสียหาย อุปกรณ์สามารถป้องกันปัญหาที่เกิด จากเฟสเสียหายและลำดับเฟสไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดจากระดับแรงดันในแต่ละเฟสที่แตกต่างกัน มากเกินไป

อุปกรณ์ป้องกันเฟสเสียหายสำหรับระบบไฟฟ้า MKC-06 (Phase Failure Protection Relay)

MKC-06 (Phase Failure Protection Relay) อุปกรณ์ป้อง กันเฟสเสียหาย สำหรับระบบไฟฟ้า 3Phase-3Wire ที่ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับมอเตอร์ 3 เฟส อันเนื่องมาจากสาเหตุทางด้านเฟสเสียหาย อุปกรณ์สามารถป้องกันปัญหาที่เกิด จากเฟสเสียหายและลำดับเฟสไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดจากระดับแรงดันในแต่ละเฟสที่แตกต่างกัน มากเกินไป

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันตก สำหรับ 1Phase-2Wire (Single Phase Under Voltage Protection Relay) รุ่นENTES-MCC1D

อุปกรณ์ป้องกันทางด้านแรงดันตกสำหรับโหลดแบบ 1-Phase 2 Wire (220VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันแรงดันตกได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยฟังค์ชั่น ในการตรวจสอบแรงดันก่อนอนุญาติให้อุปกรณ์สามารถ ON ได้ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในระบบคอมเพลสเซอร์ เพื่อป้องกันแรงดันตก หรือ ติดตั้งในระบบสูบน้ำ เป็นต้น  

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันตก สำหรับ 3Phase-4Wire (3 Phase Under Voltage Protection Relay) รุ่นENTES-MCC3D

อุปกรณ์ป้องกันทางด้านแรงดันตกสำหรับโหลดแบบ 3-Phase?4 Wire (380VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันแรงดันตกได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยฟังค์ชั่น ในการตรวจสอบแรงดันก่อนอนุญาติให้อุปกรณ์สามารถ ON ได้ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในระบบคอมเพลสเซอร์ เพื่อป้องกันแรงดันตก หรือ ติดตั้งในระบบสูบน้ำ เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า CKR-93T (Over Current Earth Fault Protection Relay)

CKR-93T (Over Current & Earth Fault Protection Relay) เป็น อุปกรณ์ที่รวบรวมความสามารถทั้งทางด้านการป้องกัน Overcurrent และ Earth Fault เข้าด้วยกันสำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟส ด้วยระบบการวิเคราะห์และประมวลผลด้วย Microprocessor Based ที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูงมาก จึงทำให้มั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าของท่านจะได้รับการป้องกันจากปัญหาด้าน…

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า GKRC-02 (Phase Protection Relay)

GKRC-02 (Phase Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส ไฟตก + ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลัน สำหรับโหลดแบบ 3-Phase 4 Wire (380VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน :…

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า GKRC-02F (Phase Protection Relay)

GKRC-02F (Phase Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส ไฟตก + ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลัน + ฟังค์ชั่นในการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับเฟสในระบบไฟฟ้า สำหรับโหลดแบบ 3-Phase 4 Wire (380VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน…

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า GKRC-02FA (Phase Protection Relay)

GKRC-02FA (Phase Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส ไฟตก + ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลัน + ฟังค์ชั่นในการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับเฟสในระบบไฟฟ้า สำหรับโหลดแบบ 3-Phase 3 Wire (380VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน…

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า GKRC-03F (Phase Protection Relay)

GKRC-03F  (Phase Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส ไฟตก + ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลัน + ฟังค์ชั่นในการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับเฟสในระบบไฟฟ้า สำหรับโหลดแบบ 3-Phase 3 Wire (200 VAC - 380VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง…

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า GKRC-M2 (Phase Protection Relay) 

GKRC-M2 (Phase Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส ไฟตก + ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลันสำหรับโหลดแบบ 1-Phase 2 Wire (220VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน :…

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า MCC-1D (Single Phase Under Voltage Protection Relay) 

MCC-1D (Single Phase Under Voltage Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันทางด้านแรงดันตกสำหรับโหลดแบบ 1-Phase 2 Wire (220VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันแรงดันตกได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยฟังค์ชั่น ในการตรวจสอบแรงดันก่อนอนุญาติให้อุปกรณ์สามารถ ON ได้ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดีการประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในระบบคอมเพลสเซอร์…

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า MCC-3D (3 Phase Under Voltage Protection Relay)

MCC-3D (3 Phase Under Voltage Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันทางด้านแรงดันตกสำหรับโหลดแบบ 3-Phase 4 Wire (380VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันแรงดันตกได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยฟังค์ชั่น ในการตรวจสอบแรงดันก่อนอนุญาติให้อุปกรณ์สามารถ ON ได้ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน :…